Chceme, aby každý žiak i zamestnanec školy zažil pocit úspechu.
Cieľ školy: Pripraviť žiakov pre prežitie šťastného a plnohodnotného života, vychovať osobnosti slobodné a zodpovedné, citovo zrelé a rozumovo vyspelé, schopné adaptovať sa pre podmienky 21.storočia.

Úspešní reprezentanti našej školy a regiónu Hornej Oravy:

Samuel Sládek (sexta) - postúpil na medzinároné kolo MO /matematickej olympiády 2014/  v Juhoafrickej republike /Kapské Mesto/.

Tomáš Tvarožek III.C - 3. miesto celoštátne kolo BO /biologická olympiáda 2014/ , postup na medzinárodné kolo v Turecku /Istambul/.

Jaroslav Knebl - strieborná medaila medzinárodné kolo matem. olympiáda(2006), Filip Sládek - bronzová medaila medzinárodné kolo matem. olympiáda,(2008)


ZENIT v programovaní 2013/2014 : Filip Matušák IV.C -3. miesto celoštátne kolo kateg. A, Samuel Sládek sexta - 3. miesto celoštátne kolo kateg. B  2013/2014.


Biologická olympiáda, 2013/2014 kat. A:Tomáš Tvarožek III.C  2.miesto krajské kolo,Simona Briššová III.D 3.miesto krajské kolo.

Olympiáda v anglickom jazyku 2013/2014 - kategória 1A: Peter Dravecký sekunda , 2.miesto krajské kolo, Olympiáda v anglickom jazyku 2013/2014 - kategória 2B: Marek Motyka IV.B3.miesto krajské kolo

Olympiáda zo slov.jazyka a literatúry - kat.B :Lenka Tarajová II.A, 3 miesto krajské kolo

Matematická olympiáda kategória ASamuel Sládek, (sexta) 2. miesto krajské kolo

OZNAM PRE STRAVNÍKOV

Od 1.5.2014  bude zmena účtu : SK3981800000007000483171-ŠP

Strava sa platí mesiac dopredu do 25. dňa v mesiaci (1 obed  1,05€)

Odhlásiť sa z obeda je možné deň vopred do 14,00 hod. cez terminál a internet

Preplatky za stravné sa vyplácajú ročne (júl)

Žiadam stravníkov, aby nahlásili v máji číslo účtu kde  bude preplatok zaslaný

ŠTUDENTI MATURITNÉHO ROČNÍKA /4. roč., oktáva/ stravu za mesiac jún už neplatia -zmena účtu pre nich neplatí.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Výzva na predkladanie ponúk (pdf) :dokument na prevzatie

Tlačivo na poukázanie 2% dane

V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane - tlačivo

Výsledky ZUČ 2013/2014

FOTOGALERIA
ZUČ       2014 spev webka triedy tanec literárna tvorba kresba fotka nástroj divadlo rétorika rozhlasová hra Spolu:  
I.kategória  
Príma A 7 8 9 7 8 7 7 8 7 8 76  
Sekunda A 8 5 8 9 7 9 9 7 9 9 80 Trieda roka
Tercia A 7 7 10 10 8 8 8 7 8 8 81 3
Kvarta A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1.A 7 10 8 9 9 7 7 9 9 7 82 2
1.B 0 6 6 6 0 8 0 0 0 0 26  
1.C 10 7 9 7 9 10 8 9 7 10 86 1
1.D 6 7 6 9 6 7 10 0 0 0 51  
1.E 9 5 7 6 10 7 7 5 0 6 62  
1.F 9 0 9 8 7 9 7 6 10 7 72  
II.kategória  
2.A 7 6 10 6 7 7 8 6 6 8 71  
2.B 10 5 8 7 9 9 7 0 0 0 55  
2.C 7 7 9 10 7 7 7 10 6 7 77 2
2.D 6 9 8 8 6 7 6 9 0 0 59  
2.E 6 7 0 8 0 0 0 0 0 0 21  
2.F 7 9 8 6 8 9 8 7 5 9 76 3
Sexta A 5 5 0 7 7 8 10 0 0 0 42  
3.A 7 7 9 7 10 9 6 8 5 8 76 3
3.B 9 10 7 7 7 9 9 8 8 6 80 1
3.C 0 0 0 6 8 7 0 0 7 0 28  
3.D 8 6 0 9 9 8 7 0 0 0 47  
3.E 8 7 7 9 9 7 9 7 7 7 77 2
3.F 9 7 7 8 9 7 9 8 7 6 77 2
Septima A 9 5 0 0 0 0 9 0 0 0 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 WWW stránky tried

Trieda www
P.A www.prima-gabnam-sk.webnode.sk
S.A www.sekunda.cekuj.net
T.A www.bernolakove-kocky.6f.sk
Ka.A  
1.A www.acka.dakna.sk
1.B www.kasanovavaleria.wix.com/tohle-je-sparta
1.C www.esicka.6f.sk
1.D www.prvadecka.webnode.sk
1.E www.prvae.weblahko.sk
1.F  
Trieda www
2.A www.pojasseniackari.wbl.sk
2.B www.uzasna-becka.webnode.sk
2.C www.cecka4ever.webnode.sk
2.D www.deckari.tk
2.E www.druhaecka.wix.com/druhae
2.F www.svabovci2.webnode.sk
3.A www.prozbo1996.wix.com/ackari
3.B www.becka-gab.webnode.sk
3.C  
3.D www.najdeckari.blogspot.sk
3.E www.eckaakozajace.webnode.sk
3.F www.kingclass3ef.webnode.sk
Sx.A www.ekologia34.webnode.sk
Sp.A www.skvelaseptima.wbl.sk

Ponukové listy pre šk. rok 2014/2015

Litarárny seminár 4. roč. Seminár -  SJL 4.roč.   Literárny seminár 3.roč.
Anglický jazyk RP 4.roč.    Konverzácia v ANJ  4. roč   Konverzácia v ANJ 3. roč.
Francúzsky jazyk RP 4.roč Konverzácia - FRJ  4.roč.    Konverzácia - FRJ  3.roč.
Nemecký jazyk RP 4. roč.       Konverzácia - NEJ  4.roč. .  
Ruský jazyk RP 4. roč.           Konverzácia - RUJ  4.roč.   Konverzácia - RUJ  3.roč.
Matematika RP 4.roč. Seminár z MAT 4. roč. Cvičenia z MAT 4. roč. Seminár z MAT 3. roč.
Informatika RP 4.roč. Cvičenia z INF 4. roč.   Cvičenia z INF 3. roč.
Fyzika RP 4. roč. Seminár z FYZ 4.roč. Cvičenia z FYZ 4. roč. Cvičenia z FYZ 3. roč.
Chémia RP 4. roč. Seminár z CHE 4.roč.   Seminár z CEH 3.roč.
Biológia RP 4. roč. Seminár z BIO 4.roč.   Seminár z BIO 3.roč.
Dejepis RP 4. roč. Seminár z DEJ 4.roč.   Seminár z DEJ 3.roč.
Občianska náuka RP 4.roč. SPS - seminár 4.roč    
Ekonomika Sociológia  Psychológia  
Geografia RP 4.roč. Seminár z GEO 4.roč   Seminár z GEO 3.roč.
Umenie a kultúra RP 4.roč. Seminár z UKA 4. roč.   Seminár z UKA 3. roč.

60. výročie založenia školy

Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo pri príležitosti 60.výročia založenia školy vydalo publikáciu o histórii a živote školy.

Knihu si môžete zakúpiť na sekretariáte školy.

Foto knihy

Školské stravovanie

Žiadame stravníkov (ich zák. zástupcov) aby zmenu účtu nahlásili vedúcej jedálne. Inak nemôže preplatky stravného poslať na správne účty stravníkov.

  • strava sa platí mesiac dopredu
  • odhlásenie obeda je možné deň vopred do 14.00 hod. cez internet a  telefonicky do 8.00 hod v deň výdaja obeda len vo výnimočných prípadoch (náhle ochorenie a pod.)
  • preplatky za stravné sa vracajú 1x ročne (júl)
  • je potrebné nahlásiť číslo účtu kde bude preplatok zaslaný
  • prvý deň v mesiaci je potrebné si skontrolovať cez internet - objednávku, stravovací systém automaticky objednáva stravu ak má stravník zaplatený poplatok
  • v prípade straty  čípovej karty  je potrebné stratu nahlásiť u zástupcu riaditeľa školy (Kompana)
  • nezabúdajte si karty doma - bez čípovej karty nie je možné vydať obed

Školský vzdelávací program 2013/2014

 Všeobecná časť - charakteristika školy

Prílohy k všeobecnej časti

Prílohy:            

Ročník 1. 2. 3. 4.
4-ročné štúdium Príloha 1. ročník Príloha 2. ročník Príloha 3. ročník Príloha 4. ročník
8-ročné štúdium Príloha príma Príloha sekunda Príloha tercia Príloha kvarta
8-ročné štúdium   Príloha septima Príloha oktáva
  Príloha prierezové témy

 

       

       

Vyhodnocovacia správa - šk. rok 2012/2013

Vyhodnocovacia správa.

Súťaže, olympiády

  1. Súťaže 2012/2013

  2. Súťaže 2010/2012

  3. Súťaže 2010/2011

Frankofónny multilaterálny projekt

V rámci programu COMENIUS naša škola získala grant na dvojročný frankofónny projekt JOUR   PAR   JOUR,do ktorého sa zapojilo 8 partnerských škôl  - z Bulharska, Poľska, Španielska, Talianska, Turecka, Francúzska, Martiniku  a   žiaci GABNAM budú na stretnutiach reprezentovať Slovensko.  

Viac o projekte...

Rozvrh vyučovania
  Vyučovanie Prestávka
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:50
2. 8:50 - 9:35 9:35 - 9:45
3. 9:45 - 10:30 10:30 - 10:40
4. 10:40 - 11:25 11:25 - 11:45
5. 11:45 - 12:30 12:30 - 12:50
6. 12:50 - 13:35 13:35 - 14:00
7. 14:00 - 14:45 14:45 - 14:50
8. 14:50 - 15:35