Jazyková škola

AKTUALITY:

Vážení študenti,

pondelok 29. 6. 2020 budú poslucháčom 3. ročníka detských kurzov, 2.,4. a 6. ročníka kurzov pre dospelých odovzdané osvedčenia o ukončení kurzov následovne:

1. Pre poslucháčov jazykovej školy, ktorí sú súčasne študentami Gymnázia Antona Bernoláka budú osvedčenia odovzdané od 11:00 - 12:00 v malej aule školy. Prosíme poslucháčov, aby si v tomto čase prevzali osvedčenia. Zároveň poslucháčov žiadame, aby nežiadali o skoršie odovzdanie osvedčení. Tie budú dostupné najskôr o 11:00. V prípade, že poslucháč z nejakého dôvodu nemôže v tomto čase prevziať osvedčenie, riadi sa bodom 2.

2. Pre poslucháčov jazykovej školy, ktorí nie sú zároveň študentami Gymnázia Antona Bernoláka sa uskutoční odovzdávanie osvedčení od 15:00 - 16:00 v malej aule školy (pri vstupe do školy na prízemí vľavo) Prosíme poslucháčov, aby si v tomto čase prevzali osvedčenia. Zároveň poslucháčov žiadame, aby nežiadali o skoršie odovzdanie osvedčení. Tie budú dostupné najskôr o 15:00.V prípade, že poslucháč nemôže prebrať osvedčenie, žiadame aby požiadali o prebratie zákonného zástupcu, rodiča resp. manžela/manželku.

Pokyny k zápisu: Ako zápis na štúdium pre šk. rok 2020/2021 slúži PLATBA školného a zápisného. Pokyny k platbe nájdete v sekcii PLATBY. Prosím NENAVŠTEVUJTE sekretariát školy.

Zaradenie do ročníka: V najbližších dňoch očakávajte rozhodnutie o prijatí na jazykovú školu pre šk. rok 2020/2021. Prosíme, aby ste po jeho obdržaní uhradili zápisné a školné, ktoré bude zároveň slúžiť ako potvrdenie nástupu na štúdium od septembra 2020.

Pokyny k platbe nájdete v sekcii: Platby

Zaradenie do ročníkov na základe vstupného prijímacieho testu zo dňa 16.6.2020

Kritériá prijímacieho konania pre jazykovú školu v školskom roku 2020/2021

Ukončenie ročníka a postup do vyššieho ročníka:

Pre školský rok 2019/2020, každý poslucháč, ktorý bol poslucháčom v 2. polroku šk. r. 2019/2020 postupuje do vyššieho ročníka. Ako zápis a potvrdenie nástupu do vyššieho ročníka bude slúžiť platba za kurz. Prosíme, aby ste platbu uskutočnili od 22. júna do 6. júla 2020. Prosíme, neuskutočnujte platbu skôr. Pokyny k platbe:

Za prvý polrok štúdia v školskom roku 2020/ 2021 je potrebné uhradiť:

Detské kurzy:

Žiaci a študenti: 72 Eur

Zábavná angličtina:

Žiaci: 57 Eur

Kurzy pre dospelých:

Žiaci a študenti: 72 Eur

Ostatní poslucháči: 122 Eur

Konverzácia v ANJ:

Žiaci a študenti: 57 Eur

Ostatní poslucháči: 102 Eur

Príprava na maturitnú skúšku:

Študenti: 72 Eur

Suma, ktorú treba uhradiť zahŕňa za 1. polrok zápisné a školné.

Platbu uhradiť na: SK30 8180 0000 0070 0048 3139do správy pre prijímateľa napísať meno poslucháča