Deň otvorených dverí na škole

Jazyková škola

AKTUALITY:

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA: Vyučovanie v jazykovej škole začína podľa rozvrhu v UTOROK dňa 3. septembra 2019. Skupiny detských kurzov, ktoré majú vyučovanie v pondelok a v stredu, začínajú v stredu 4. septembra 2019. Skupiny kurzov pre dospelých, ktoré majú vyučovanie v pondelok začínajú 9. septembra 2019

 

NÁHRADNÝ TERMÍN VSTUPNÝCH TESTOV: Náhradný termín vstupných testov pre riadne ospravedlnených z riadneho termínu je 27.8.2019 o 15:30 v aule školy.

INFO K ZÁPISU: Oznamujeme prijatým študentom jazykovej školy, že zápis na štúdium bude prebiehať v termíne od 24. júna 2019 do 3. júla 2019 v čase od 12.00 do 14.30 na sekretariáte školy a v piatok 4. júla 2019 od 7:00 do 12:00.

Informácie k postupu po prijatí na štúdium alebo postupu do ďalšieho ročníka

Po prijatí na štúdium alebo pri postupe do vyššieho ročníka je potrebné:

 • neodkladne zaplatiť školné a zápisné:
 • Za prvý polrok štúdia v školskom roku 2019/ 2020 je potrebné uhradiť:

  Detské kurzy:

  Žiaci a študenti: 72 Eur

  Zábavná angličtina:

  Žiaci: 57 Eur

  Kurzy pre dospelých:

  Žiaci a študenti: 72 Eur

  Ostatní poslucháči: 122 Eur

  Konverzácia v ANJ:

  Žiaci a študenti: 57 Eur

  Ostatní poslucháči: 102 Eur

  Príprava na maturitnú skúšku:

  Študenti: 72 Eur

  Suma, ktorú treba uhradiť zahŕňa za 1. polrok zápisné a školné.

  Platbu uhradiť na: SK30 8180 0000 0070 0048 3139do správy pre prijímateľa napísať meno poslucháča

 • dostaviť sa na zápis do jazykovej školy, ktorý bude v termíne od  od 24. júna 2019 do 3. júla 2019 v čase od 12.00 do 14.30 na sekretariáte školy a 4. júla 2019 v čase od 7:00 do 12:00.
 • upozorňujeme Vás, že poslucháčom školy sa stávate až po zápise a po zaplatení poplatku / nie iba po zaplatení poplatku/
 • k zápisu je potrebné priniesť doklad o zaplatení poplatku na prvý polrok šk. roka 2019/2020. Poplatok uhradiť na číslo účtu SK30 8180 0000 0070 0048 3139, do správy pre prijímateľa napísať meno poslucháča

Rozvrh hodín, zaradenie do skupín, rozpis učební a všetky informácie k šk.roku 2019/2020 budú zverejnené na stránke školy www.gabnam.sk posledný augustový týždeň 2019.

Schválená výška zápisného a školného pre šk. rok 2019/2020

Možnosti platby:

 1. Cez internet banking 
 2. Na pobočke banky - bankovým prevodom.
 3. Poštovou poukážkou na pobočke pošty.

Poplatok uhradiť na číslo účtu SK30 8180 0000 0070 0048 3139, do správy pre prijímateľa napísať meno poslucháča.