Platby

Za prvý polrok štúdia v školskom roku 2019/ 2020 je potrebné uhradiť:

Detské kurzy:

Žiaci a študenti: 72 Eur

Zábavná angličtina:

Žiaci: 57 Eur

Kurzy pre dospelých:

Žiaci a študenti: 72 Eur

Ostatní poslucháči: 122 Eur

Konverzácia v ANJ:

Žiaci a študenti: 57 Eur

Ostatní poslucháči: 102 Eur

Príprava na maturitnú skúšku:

Študenti: 72 Eur

Suma, ktorú treba uhradiť zahŕňa za 1. polrok zápisné a školné.

Platbu uhradiť na: SK30 8180 0000 0070 0048 3139do správy pre prijímateľa napísať meno poslucháča

Schválená výška zápisného a školného pre šk. rok 2019/2020