Koordinátor prevencie, kriminality a sociálnopatologických javov