Kritériá: 4-ročné štúdium

KRITÉRIA PRIJÍMACIEHO KONANIA UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠTVORROČNEJ FORME ŠTÚDIA V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022.

Rozhodnutie ministra školstva o termínoch a organizácii prijímacích skúšok na SŠ pre školský rok 2021/2022. (26.01.2021)

Usmernenie pre výchovných poradcov ZŠ, riaditeľov SŠ a zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na stredné školy 2021. (23.02.2021)

Prihlášky prijímame len v listinnej forme (nie prostredníctvom aplikácie edupage).

Vzhľadom na kritériá pre prijímacie konanie na štúdiu v 4-ročnej forme, bod č.3, kde uplatňujeme aj priemerný prospech známok z 1.polroka 8.ročníka, je potrebné, aby prihláška na našu strednú školu bola odoslaná na tlačive č.062 MŠVVaŠ SR. (https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4462

Informácie pre uchádzačov o prijímacej skúške na štvorročné štúdium - informácie o forme a obsahu prijímacích testov. (28.4.)