Prijímacie skúšky

  Organizácia prijímacieho konania


Prijímacie konanie je organizované v súlade so zákonom NR SR č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom prijímacieho konania je prijať uchádzačov, ktorí najlepšie spĺňajú kritériá pre úspešné zvládnutie gymnaziálneho štúdia. Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka v súlade s legislatívou a na základe schváleného plánu výkonov pre daný šk. rok.