Základné informácie

Organizačnou formou štúdia na jazykovej škole je kurz.

Základný kurz – primárne jazykové vzdelávanie – úroveň A1 – A2

Hodinová dotácia: 3 hodiny/týžden ( kurzy pre dospelých - jeden 3-hodinový blok, detské kurzy - dva bloky 2+1)

Je určený na osvojenie si základov jazyka v rozsahu najmenej 210 a najviac 420 vyučovacích hodín, zahŕňa štúdium v 1. a 2. ročníku v kurzoch pre dospelých a v 1., 2. a 3. ročníku v kurzoch pre deti.

Stredný kurz – nižšie sekundárne vzdelávanie – úroveň – B1-B2

Hodinová dotácia: 3 hodiny/týžden ( kurzy pre dospelých - jeden 3-hodinový blok)

Je zameraný na prehĺbenie a rozšírenie znalosti základov všeobecného jazyka v rozsahu 210 až 280 hodín a zahŕňa štúdium v 3. a 4. ročníku

Vyšší kurz – vyššie sekundárne vzdelávanie – úroveň B2 – C1

Hodinová dotácia: 3 hodiny/týžden ( kurzy pre dospelých - jeden 3-hodinový blok)

Je zameraný na zvýšenie jazykových kompetencií v rozsahu 210 až 280 vyučovacích hodín a zahŕňa štúdium v 5. a 6. ročníku

Iné kurzy:

Príprava na maturitnú skúšku

Hodinová dotácia: 3 hodiny/týžden ( jeden 3-hodinový blok)

Kurz je zameraný na zopakovanie a prehĺbenie vedomostí zo všeobecného jazyka, zacielený na písomnú maturitnú skúšku (gramatické štruktúry, slovná zásoba, počúvanie s porozumením) a v druhej polovici kurzu zameraný na ústnu maturitnú skúšku – rozvíjanie komunikačných kompetencií.

Zábavná angličtina

Hodinová dotácia: 2 hodiny/týžden ( jeden 2-hodinový blok)

Kurz je určený pre žiakov 2.- 4. ročníka ZŠ. Je zameraný na osvojenie si jednoduchej slovnej zásoby a jednoduchých gramatických štruktúr hravou formou výučby. Slúži ako príprava na štúdium v detských kurzoch na jazykovej škole.

Prihlášku na štúdium na jazykovej škole je možné podať od 1. februára 2020 do 31. mája 2020

Kontakt:

Jazyková škola pri Gymnáziu Antona Bernoláka

Mieru 307/23, 02901 Námestovo

Tel.: 0901 742 849, e-mail: jasso.lubomir@gmail.com

Vyučujúci jazykovej školy v šk. roku 2019/2020

Mgr. Dušan Malík

Mgr. Žaneta Hrbková

PhDr. Miriama Hrkľová

Mgr. Kristýna Olexíková

Mgr. Lucia Sameliaková