Ponukové listy

PONUKOVÉ LISTY PRE ROZŠIRUJÚCE A VOLITEĽNÉ PREDMETY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022:

ROZŠIRUJÚCE PREDMETY PRE BUDÚCICH TRETIAKOV:

Rozšírený francúzsky jazyk RFJ
Rozšírený nemecký jazyk RNJ
Rozšírený ruský jazyk RRJ
Rozširujúca občianska náuka RON
Rozširujúci dejepis RDJ
Rozširujúca matematika RZM
Rozširujúca informatika ROI
Rozširujúca fyzika ROF
Rozširujúca chémia RZH
Rozširujúca biológia RZB
Rozširujúca geografia ROG
Rozšírený predmet umenie a kultúra RPU

VOLITEĽNÉ PREDMETY PRE BUDÚCICH TRETIAKOV:

Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Konverzácia vo francúzskom jazyku KFJ
Spoločenskovedný seminár SPS
Seminár z dejepisu SED
Seminár z matematiky SEM
Seminár z fyziky SEF
Cvičenia z informatiky CVI
Seminár z biológie SEB
Seminár z chémie SEC
Seminár z geografie SEG
Seminár z umenia a kultúry SUK

ROZŠIRUJÚCE PREDMETY PRE BUDÚCICH ŠTVRTÁKOV:

Rozšírený anglický jazyk RAJ
Rozšírený francúzsky jazyk RFJ
Rozšírený nemecký jazyk RNJ
Rozšírený ruský jazyk RRJ
Rozširujúca občianska náuka RON
Rozširujúci dejepis RDJ
Rozširujúca matematika RZM
Rozširujúca informatika ROI
Rozširujúca fyzika ROF
Rozširujúca chémia RZH
Rozširujúca biológia RZB
Rozširujúca geografia ROG
Rozšírený predmet umenie a kultúra RPU

VOLITEĽNÉ PREDMETY PRE BUDÚCICH ŠTVRTÁKOV:

Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Konverzácia vo francúzskom jazyku KFJ
Literárny seminár LIS
Seminár zo slovenského jazyka SSJ
Spoločenskovedný seminár SPS
Seminár z dejepisu SED
Seminár z matematiky SEM
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia z informatiky CVI
Cvičenie z fyziky CVF
Seminár z fyziky SEF
Seminár z biológie SEB
Seminár z chémie SEC
Seminár z geografie SEG
Seminár z umenia a kultúry SUK
Ekonomika EKO
Psychológia PSY
Sociológia SOC